ဘုရင္ညီေနာင္ ဂူေတာ္သုိ ့ ဓါတ္ပုံမ်ား (၁) - ဓါတ္ပုံ- mgmgtharlay(က်ိဳက္ေကာ္)ရန္ကုန္တိုင္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ျမိဳ႕နယ္ မဟာက်ိန္သစၥာရွင္ဘုရားၾကီး


                              
                                                       ရင္ျပင္ေတာ္ရွိ ပိဋိကတ္တုိက္ေစတီေတာ္
                                     
ရင္ျပင္ေတာ္ရွိ ပိဋိကတ္တုိက္ေစတီေတာ္
ေရႊစာရံေစတီေတာ္ႏွင့္ ျမသပိတ္ေတာင္တန္း


 ေရႊစာရံေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ ျပတုိက္

  ေရႊစာရံေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ ျပတုိက္
                                                     ေရႊစာရံေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ ျပတုိက္
 ေရႊစာရံေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ ျပတုိက္
 ေရႊစာရံေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ ျပတုိက္
သမုိင္း၀င္မြန္ေက်ာက္စာရုံ
 သမုိင္း၀င္မြန္ေက်ာက္စာရုံအတြင္း
 သမုိင္း၀င္မြန္ေက်ာက္စာရုံ

သမုိင္း၀င္မြန္ေက်ာက္စာရုံ
                                                       သိၾကားဘုရားေစတီေတာ္
                                           သိၾကားဘုရားေစတီေတာ္
                                          သိၾကားဘုရားရွိ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶ၀င္ ျပကြက္မ်ား
                                                 ရင္ျပင္ေတာ္ရွိ ေအာင္ေျမ

                                             ေက်ာက္စာခ်ပ္မ်ား


သထုံျမိဳ႕ေရႊစာရံ ေစတီေတာ္ တည္ျခင္း - တိႆဓမၼသီဟရာဇာမင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ႏွစ္ဆူကုိ သု၀ဏၰဘူမိျပည္အတြင္း သကၠရာဇ္ ၁၁၁ ခုႏွစ္မွာပင္ ဌာပနာ၍ ေစတီေတာ္တည္လုပ္ကုိးကြယ္သည္။ ယခု ေရႊစာရံ ေစတီဟု အမည္တြင္သည္။

သထုံျမိဳ ႔ ေလးဆူဓါတ္စံ ေ႐ႊစာရံ ေစတီေတာ္

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၈၈၅ ခု(ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၉၆) သီတင္းကြ်တ္ လဆန္း(၆)ရက္   ေန႔တြင္ ေကာ႔ဂြန္းဂူ ေက်ာက္ ဂူ အတြြင္း တြင္းမွ မြန္ဘာသာျဖင့္ သထုံ႕ျမိဳ႕၏ သမုိင္းစာေဟာင္းကုိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ေကာ႔ဂြန္းဂူသည္ ကရင္ျပန္နယ္ ဘားအံျမိဳ႔ ေကာ႔ဂြန္းေက်းရြာအတြင္း တည္ရွိျပီး သဘာ၀ထုံးေက်ာက္ ဂူအမ်ိဳး စားျဖစ္ ပါသည္။

ေကာ႔ဂြန္းဂူရွိ  ယဥ္ေက်းမူအေထာက္ထားမ်ားမွာ ေက်ာက္နံရံမ်ားတြင္ေျမျမီးဖုတ္ အုတ္ခြက္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား ထုံးေက်ာက္သားကုိ ပုံေဖာ္ထြင္းထုထားည္ရုပ္လုံး ရုပ္ၾကြမ်ား သဲေက်ာက္ကုိထြင္း ထုထား သည့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေက်ာက္ဆစ္ရုပ္ထုမ်ားႏွင့္အတူ ေဆးေရးစာ၊မင္စာ၊ေက်ာက္ စာႏွင့္  ေရွးေဟာင္း မြန္စာအေရးအသားတို ့ကုိ ေတြရပါသည္။ေကာ႔ဂြန္းဂူ ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာခရီးသြား အေထာက္ ထားမ်ားကုိ ခရစ္ႏွစ္ (၁၉ ရာစု) အေစာပုိင္းမွတ္တမ္းတုိ ့တြင္ရွာေဖြေတြရွိခဲ့ပါသည္။

နံရံထက္ မွ ယဥ္ေက်းမူအေမြအႏွစ္မ်ား တည္ရွိရာ ေကာ့ဂြန္းဂူ